Menu

FSC®

FSC (C135556) Uzraudzības ķēdes procedūras anotācija "Swiss Timber International SAGL"
Galvenā atbildīgā persona par atbilstību visām piemērojamām FSC prasībām ir Rīkotājdirektors Krievijā un NVS valstīs.

Mūsu uzņēmumā FSC saistītā apmācība ir būtiska visiem pilna laika darbiniekiem. Apmācība iekļauj visu CoC sistēmu, ko nodrošina visam personālam, pamatojoties uz šo instrukciju. Sākotnējā apmācība tiek veikta pirms sākotnējās novērtēšanas un papildu īsā apmācība tiek veikta vienu reizi gadā, pēc tam, kad ir pieejami ārējās FSC revīzijas rezultāti. Jauno personālu personīgi iepazīstinās ar instrukciju pirms darba uzsākšanas. Rīkotājdirektors Krievijā un NVS valstīs ir atbildīgs par šīs apmācības procedūras ieviešanu.
 Lai ļautu mums efektīvi uzraudzīt CoC sistēmu, mēs saglabājam ierakstus, kas satur visas mūsu CoC sistēmas darbības un elementus.

"Swiss Timber International SAGL" iepērk sekojošās materiālu kategorijas savām FSC nodošanas darbībām: FSC 100%.
Pareizais piegādātāja sertifikāta reģistrācijas kods ir iekļauts piegādes dokumentā (piemēram, RA-COC-123456) (Pareizos piegādātāju kodus mēs varam pārbaudīt sertificēto piegādātāju sarakstā http://info.fsc.org/).
Ja netiek pildīts kāds no standarta noteikumiem, materiālu NEVAR pieņemt kā sertificētu, un tas netiks marķēts ar FSC marķējumu. Ja piegādātājs ir marķējis materiālu kā sertificētu, šādu marķējumu ir jānoņem, lai izvairītos no pārpratumiem.
 
Visiem sertificētajiem materiāliem "Swiss Timber International SAGL" izmanto atsevišķu uzskaites kodu, kas sākas ar burtu "F", tādējādi vienmēr ir iespējams atdalīt un identificēt sertificēto materiālu no nesertificētā materiāla uzskaites programmā.
Visi produkti, kas tiek pārdoti kā sertificēti, tiek pārdoti ar norādi "FSC 100%", tādējādi pārdošanas norāde vienmēr ir tāda pati.
Katra pavadzīme un rēķins var attiekties tikai un vienīgi uz sertificētu materiālu. Materiāls ir vienmēr identificējams, pamatojoties uz FSC marķējumu, kas ir norādīts pavadzīmē.
Neatbilstoša produkcija
Šīs procedūras mērķis: šīs procedūras mērķis ir nodrošināt pareizu neatbilstošas produkcijas pārvietošanu.
Neatbilstošas produkcijas definīcija: produkti vai materiāli, kas ir marķēti ar FSC tirdzniecības zīmēm vai reģistrēti, vai pārdoti ar FSC norādi, kuriem "Swiss Timber International SAGL" nevar uzrādīt, ka tie atbilst FSC atbilstības prasībām norāžu izveidošanai un/vai FSC produkcijas marķējuma izmantošanai.
Rīcības secība
Gadījumā, ja noliktavā vai uzglabāšanas telpās tiek atklāta neatbilstoša produkcija, mēs veiksim sekojošas darbības:

1. Nekavējoties noņemsim no produkcijas visas FSC norādes.

2. Reģistrēsim produkciju kā nesertificētu.

3. Nekavējoties pārtrauksim jebkādas neatbilstošas produkcijas pārdošanu kopā ar FSC norādēm.
Gadījumā, ja neatbilstošā produkcija jau būs pārdota ar FSC norādi, mēs veiksim sekojošās darbības:

1. Noskaidrosim visus attiecīgos klientus, trīs (3) darba dienu laikā rakstiskā formā viņus informēsim par neatbilstošo produkciju, un saglabāsim šīs komunikācijas ierakstus;

2. Paziņosim NEPCon http://www.nepcon.org/ par šo darbību.
Tad, kad tūlītējās darbības būs veiktas, kā aprakstīts iepriekš, mēs veiksim sekojošās darbības:

1. Noskaidrosim neatbilstošās produkcijas rašanās iemeslus.

2. Veiksim atbilstošas darbības, lai šāda rašanās vairs neatkārtotos.

3. Informēsim NEPCon par neatbilstošās produkcijas gadījumu, un par veiktajiem korektīvajiem un preventīvajiem pasākumiem.
Tirdzniecības un muitas likumdošana
Šīs procedūras mērķis: Nodrošināt atbilstību visiem piemērojamiem tirdzniecības un muitas tiesību aktiem, importējot un eksportējot produkciju ar FSC norādi.
Rīcības secība:
Importējot produkciju:

1. Ja iespējams, mēs izvairīsimies iegādāties produkciju no uzņēmumiem, kas atrodas valstīs, ko uzskata par "nodokļu paradīzi", un ir iesaistījušies citos finanšu darījumos, kas atbalsta nodokļu nemaksāšanu valstij, kurā tiek ražota produkcija. Gadījumos, kad notiek tirdzniecība caur valstīm, ko uzskata par "nodokļu paradīzi", un no tā nevar izvairīties, mēs pārbaudīsim, vai mūsu piegādātāja valstī netiek pārkāpti tirdzniecības tiesību akti.

2. Mēs pārbaudām, vai produkcija tiek pareizi klasificēta kvalitātes, īpašību un daudzuma ziņā oficiālajos muitas dokumentos. Ja tā nav, mēs veicam darbības, lai labotu šo muitas deklarāciju.

3. Produkcijai ir jābūt legāli eksportētai no eksportēšanas valsts. Mēs pārbaudīsim eksporta valsts tiesību aktus.

4. Mēs pārliecināmies, ka pastāv pierādījumi par samaksātām muitas nodevām.

5. Ja kāda no koksnes sugām, ko satur produkcija, ir iekļauta apdraudēto koku sugu CITES sarakstā, mēs pārbaudām, ka pastāv derīga CITES licence.

6. Ja eksporta valstij ir ES apstiprināta Kokmateriālu likumīguma pārbaudes sistēma (TLAS) saskaņā ar FLEGT programmu, tad produkcijai jāpievieno derīgu FLEGT licenci. Mēs pārbaudīsim FLEGT licences derīgumu. (Pašlaik nav piemērojams, jo vēl nav pieejami FLEGT licencēti kokmateriāli).

 

Produkcijas eksportēšana:

1. Mēs neiesaistīsimies tirdzniecībā ar uzņēmumiem, kas atrodas valstīs, kuras uzskata par "nodokļu paradīzi" vai citos finanšu darījumos ar mērķi izvairīties no tiesiski piemērojamiem nodokļiem un nodevām.

2. Mēs pārliecināmies, ka produkcija ir pareizi klasificēta oficiālajos muitas dokumentos kvalitātes, sugu un daudzuma ziņā.

3. Mēs eksportējam tikai produkciju, ko drīkst likumīgi eksportēt.

4. Mēs nodrošinām savlaicīgu visu eksporta nodevu un citu ar muitu saistīto maksājumu samaksu.

5. Ja kāda no koksnes sugām, ko satur produkcija, ir iekļauta apdraudēto koku sugu CITES sarakstā, mēs saņemsim derīgu CITES licenci, kas attiecas uz piegādi.

6. Eksports no valstīm ar atbalstītu FLEGT TLAS sistēmu uz ES: Produkcijai ir jāpievieno derīgu FLEGT licenci. (Pašlaik nav piemērojams, jo tirgū vēl nav pieejama ES FLEGT licencēta produkcija).
Swiss Timber Rus FSC (CoC) license Lejupielādēt PDF
Swiss Timber International SAGL FSC (CoC) Certificate Lejupielādēt PDF